Hlavná stránka

Z Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy

Milí návštevníci

Databáza historickej terminológie k stredoeurópskym dejinám sprístupňuje na základe multidisciplinárnych prístupov a formou open acces desať veľkých tematických okruhov kľúčových aspektov sociálnych dejín strednej Európy, vrátane Slovenska, od neskorej antiky až do konca 20. storočia.

Pri tvorbe základného súboru desiatich tematických okruhov našej databázy sme venovali osobitnú pozornosť takým sociálnym aspektom vývoja strednej Európy, ktoré sa javia ako kľúčové aj z perspektívy súčasnosti. Samotný región strednej Európy pritom z hľadiska geopolitického vymedzenia definujeme primárne ako priestor krajín Visegrádskej skupiny a Rakúska.

Medzi základné fenomény stredoeurópskych sociálnych dejín, ktoré sme rozpracovali do podoby základných hesiel v tejto databáze, patrí okrem historického a geografického vymedzenia strednej Európy predovšetkým typológia stredoeurópskych štátov a ich podoby v tomto priestore, koncept národa a kolektívnych identít a fenomén diplomacie a migrácie. K neodmysliteľnej súčasti stredoeurópskych sociálnych dejín tiež patria vojny a konflikty, náboženstvá a konfesie, či podoby a charakter urbanizácie v dejinách tohto priestoru. Z pohľadu aktuálnych a čoraz populárnejších aspektov každodennosti sú v databáze spracované tematické celky venujúce sa dejinám zdravia a hygieny a stravovania.

Každý tematický okruh sa rozčleňuje na súbor základných hesiel a podhesiel, ktorých výkladovú časť koncipujeme zo striktne historického hľadiska s prihliadnutím na reflexiu kľúčových trendov vývoja modernej historiografie. Každé heslo má v závere uvedený bibliografický aparát s odkazmi na použité zdroje. Autormi jednotlivých hesiel nie sú na rozdiel od bežných voľne prístupných online platforiem anonymné osoby, ale rešpektovaní odborníci na danú tému, pričom podstatná časť týchto výstupov vychádza z predchádzajúceho výskumu ku konkrétnej problematike.

Základnou ambíciou našej on-line databázy je poskytnúť širokému okruhu užívateľov od akademickej sféry cez učiteľov až po pracovníkov verejného sektora a masmédií komfortný prístup k fundovaným informáciám o zásadných charakteristikách historického vývoja nášho regiónu. Realizáciou projektu sa zároveň budeme usilovať aspoň čiastočne vyplniť medzeru v produkcii slovenskej historiografie, v ktorej chýba väčšina základných odborových lexikografických diel. Existencia kvalitných špecializovaných náučných slovníkov vlastnej produkcie je pritom v humanitných a spoločenských vedách indikátorom ich zrelosti a kompetentnosti.

Druhý aktuálny trend, s ktorým sa v projekte vyrovnávame, je otázka digitalizácie humanitných vied (Digital Humanities), teda súhrnu aktivít, ktoré spájajú digitálne technológie a vedecký výskum v humanitných odboroch, pričom sa tieto systematicky zaoberajú nielen možnosťami využitia digitálnych zdrojov v humanitných vedách, ale zároveň aj reflexiou ich aplikácie.

Celkový koncept riešenia projektu je postavený na systematickom sumarizovaní a prezentácii vedeckých poznatkov z oblasti histórie a jej blízkych humanitných a sociálnych vied prostredníctvom rôznych foriem výstupov zohľadňujúcich tak tradičné ako aj súčasné trendy zverejňovania vedeckého výskumu.

Sprístupnenie online „Databázy historickej terminológie k stredoeurópskym dejinám“ je zároveň v úplnom súlade so súčasným trendom zverejňovania výsledkov výskumu, ktorý už aj

v spoločenských a humanitných vedách jednoznačne smeruje k presunu ťažiska publikačnej činnosti z printových médií k online publikáciám.

Zostavenie a sprístupnenie online Databázy historickej terminológie k stredoeurópskym dejinám predstavuje jeden z hlavných výstupov rovnomenného projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja – APVV-18-0333

Zoznam hesiel

KONCEPT STREDNEJ EURÓPY

ŠTÁT

NÁROD A IDENTITA

VOJNA

NÁBOŽENSTVO A KONFESIE

DIPLOMACIA

MIGRÁCIA

MESTO

ZDRAVIE A HYGIÉNA

JEDLO A STRAVOVANIE


Informácie ako používať wiki softvér nájdete v Používateľskej príručke.

Začíname